Kandidatuppsats: Mäklarbranschen har under lång tid sett många aktiva lämna yrket. Anna Sjögren och Emma Öhman har studerat saken närmre, och ser hög jobbtillfredsställelse som en viktig aspekt för att svenska fastighetsmäklare inte ska vilja byta bransch.

Bild:Adobe Stock

Anna Sjögren och Emma Öhman har undersökt varför så många fastighetsmäklare väljer att byta bransch och kom fram till att det bland annat är viktigt för svenska fastighetsmäklare att inneha höga nivåer av personlighetsdraget Samvetsgrannhet för att inte byta bransch.

Anna Sjögren och Emma Öhman skrev uppsatsen när de studerade till fastighetsmäklare på Högskolan i Gävle, mellan åren 2018 och 2021. De innehar även en Ekonomie kandidat och förklarar varför de blev intresserade av detta ämne.

– Vi upplevde att det är ett problem i mäklarbranschen att så många väljer att lämna. Därför ville vi studera närmare vad för bakomliggande faktorer som kan påverka detta beslut.

”En av slutsatserna vi kan dra är att personlighetsdrag endast är en del av den inre motivationen, vilken i sin tur påverkar den upplevda jobbtillfredsställelsen”

Syftet med studien är att undersöka hur motivationsfaktorerna yttre motivation, inre motivation, Grit – passion och uthållighet för långsiktiga mål, och relationsbyggande påverkar svenska fastighetsmäklares jobbtillfredsställelse och avsikt att byta bransch. Sammantaget kan det konstateras att det är viktigt för svenska fastighetsmäklare att inneha höga nivåer av personlighetsdragen Samvetsgrannhet och Grit för att inte ha för avsikt att byta bransch. Dessutom kan det konstateras att Grit, bestående av Samvetsgrannhet, är en del av en fastighetsmäklares inre motivation, där denne blir mer inre motiverad vid förekomsten av höga nivåer av Grit och Samvetsgrannhet.

Grit avgörande faktor

– En av slutsatserna vi kan dra är att personlighetsdrag endast är en del av den inre motivationen, vilken i sin tur påverkar den upplevda jobbtillfredsställelsen, säger Anna Sjögren och Emma Öhman och förklarar vidare att den motivationsfaktor som har den starkaste påverkan på fastighetsmäklares upplevda jobbtillfredsställelse är inre motivation, vilket är den typ av motivation som härstammar från den enskilde individen.

– Genom att känna en inre motivation, skapas en glädje och tillfredsställelse från de egna prestationerna då dessa utförs av individen själv, och en ökad jobbtillfredsställelse uppstår. Eftersom inre motivation är baserad på individnivå, behöver en del fastighetsmäklare uppleva högre nivåer av inre motivation för att bli tillfredsställda på jobbet, medan andra nämnvärt inte behöver uppleva dessa högre nivåer för att känna jobbtillfredsställelse. Detta har således att göra med hur den enskilde individens behov bäst tillgodoses, och inte om dennes kön, ålder eller arbetade år i branschen. En möjlig förklaring till det ovannämnda kan vara vad fastighetsmäklaren är van vid, vilket kan likställas med de motivationsfaktorer som har präglat dennes uppväxt (miljömässiga faktorer), eller genetiska faktorer.

Relationerna i topp

Ytterligare något som Anna Sjögren och Emma Öhman konstaterade ha en påverkan på fastighetsmäklares upplevda jobbtillfredsställelse, är relationsbyggande. Det som kan fastställas är att de fastighetsmäklare som inte värdesätter att bygga kundrelationer, kommer uppleva en minskad jobbtillfredsställelse, och därmed lämna branschen. Det kan alltså ses som en förutsättning att värdesätta kundrelationer, och byggandet och vårdandet av dessa, för att ha för avsikt att arbeta som fastighetsmäklare.

– Något som vår studie visar har en direkt påverkan på fastighetsmäklares avsikt stanna kvar i branschen, är deras upplevda yttre motivation, som exempelvis kan vara feedback eller monetär kompensation i form av pengar. I takt med att, för den enskilde fastighetsmäklaren, inneha en tillfredsställande lön, minskar också dennes avsikt att byta bransch. Eftersom det råder ett motsatt förhållande mellan faktorerna jobbtillfredsställelse och yttre motivation, kan slutsatsen dras att det är en förutsättning för svenska fastighetsmäklare att känna jobbtillfredsställelse, för att dessa ska vara mottagliga och kunna drivas av yttre motivation. Genom att känna en trivsel på jobbet, kommer därmed den upplevda yttre motivationen öka, och avsikten att byta bransch minska.

Viktigast av allt

Något som också kunde konstateras är att inre motivation inte har någon påverkan på svenska fastighetsmäklares avsikt att byta bransch, något som säger emot tidigare studier gjorda på svenska och portugisiska fastighetsmäklare. Däremot påverkar inre motivation den upplevda jobbtillfredsställelsen, där den sistnämnda påverkar avsikten att byta bransch. Detta innebär att inre motivation ändå är viktigt för fastighetsmäklare att inneha, då en indirekt påverkan på avsikten att byta bransch föreligger. Yttre motivation uppvisade däremot en starkare korrelation med avsikten att byta bransch, vilket tyder på att svenska fastighetsmäklare primärt drivs av pengar, men att dessa också kan vara i ett stort behov av andra yttre motivationsfaktorer, som exempelvis erkännande och feedback. Dock visar deras studie att jobbtillfredsställelse är den viktigaste motivationsfaktorn för svenska fastighetsmäklare att uppleva, för att dessa inte ska ha för avsikt att byta bransch.

– Enkelt sagt, om fastighetsmäklare inte trivs på sin arbetsplats, slutar dessa. Sammanfattningsvis kan det konstateras att svenska fastighetsmäklare som innehar höga nivåer av Grit med större sannolikhet kommer att stanna kvar i fastighetsmäklarbranschen. Detta eftersom Grit påverkar inre motivation, som via jobbtillfredsställelse och yttre motivation, påverkar svenska fastighetsmäklares beslut om att stanna kvar eller att lämna branschen. Utifrån detta skapade vi en egengjord modell som illustrerar de ovannämnda sambanden, vid namn REAMF-modellen (Real Estate Agents Motivational Factors-Model).

Anna Sjögren och Emma Öhmans arbete tar sin utgångspunkt i en kvantitativ forskningsmetod med ett deduktivt tillvägagångssätt, där teorier och hypoteser valdes ut för att i ett senare skede undersöka empirin och verkligheten. En replikering av en portugisisk studie gjordes, vilket innebär att denna studies förfarande och undersökta ämne nästintill är identiskt som den portugisiska studien.

– För att nå ut till så många respondenter som möjligt, valde vi att genomföra en enkätstudie. Dessa frågor ställes utifrån ett ”jag-perspektiv” för att skapa en känsla av att det handlar om respondenterna själva och deras attityder.

Motivation A och O

Enkäten skickades ut till urvalet, bestående av 4 497 svenska fastighetsmäklare, av hela populationen på 7110 fastighetsmäklare. Totalt resulterade enkäten i 932 svar, där 910 av dessa kunde användas. Detta innebär i praktiken att nästan 1/7 av alla fastighetsmäklare i Sverige har svarat på deras enkätstudie. En svarsfrekvens de båda är väldigt stolta över.

– Denna studie ger ett praktiskt bidrag till såväl hela fastighetsmäklarbranschen i stort, som till specificerade personalansvariga inom fastighetsmäklarbranschen i Sverige. Detta eftersom denna studie konstaterar att det som påverkar svenska fastighetsmäklares jobbtillfredsställelse, är inre motivation och att den upplevda jobbtillfredsställelsen i sin tur har störst påverkan på avsikten att byta bransch. Något som däremot varierar beroende på olika demografiska variabler. Eftersom denna studie har identifierat att det föreligger skillnader bland könsgrupper, åldersgrupper och fastighetsmäklarnas arbetade helår i branschen, när samtliga motivationsfaktorer studerades, tyder detta på att individuella skillnader bland fastighetsmäklarnas egenskaper och personlighet föreligger. Dessa skillnader i fastighetsmäklarnas personliga egenskaper har med stor sannolikhet formats av både miljömässiga faktorer och genetiska faktorer. Genom att som ledare identifiera och förstå de anställda fastighetsmäklarnas personlighet, behov samt intressen, torde adekvata motivationsstrategier kunna skapas och implementeras. Detta för att främja och generera en hög jobbtillfredsställelse, och således en minskad avsikt hos fastighetsmäklarna att byta bransch. Med detta sagt vilar det ett ansvar på branschen och ledarna att motverka den höga personalomsättningen som förekommer i fastighetsmäklarbranschen.

Utöver just fastighetsmäklarbranschen tror Anna Sjögren och Emma Öhman att denna studie kan hjälpa anställda i andra branscher, men eftersom deras studie endast undersöker det berörda problemet på svenska fastighetsmäklare är det svårt för dem att uttala sig om detta skulle vara applicerbart på andra branscher, där det troligtvis också är andra motivationsfaktorer som påverkar valet att stanna kvar eller lämna branschen.

Vill öka förståelsen

– Sammanfattningsvis hoppas vi att vår studie kan bidra till en ökad förståelse om vad som påverkar en svensk fastighetsmäklares avsikt att byta bransch, och således kunna motverka den höga personalomsättningen som förekommer i branschen, säger de båda vars   studie endast har fokuserats på en begränsad mängd motivationsfaktorer för att undersöka fastighetsmäklares jobbtillfredsställelse och avsikt att byta bransch.

– Sannolikt finns det fler faktorer som påverkar detta men som inte har undersökts. Val av fler motivationsfaktorer att undersöka hade därför varit intressant.

De säger också att något som studeras i deras studie är fastighetsmäklares avsikt att byta bransch, men frågorna som berör detta behandlar endast huruvida de har för avsikt att byta bransch eller inte. Något som därför inte studeras vidare är varför respondenternas avsikt är som den är. De tycker därför att det hade varit spännande att studera vad det kan finnas för bakomliggande faktorer till detta val, exempelvis jobbstress, missvisande förväntningar på arbetet, konflikter, andra intressen och lönenivå.

– Eftersom vår studie har samlat in enkätsvar där många respondenter har svarat aktuell arbetsort samt fastighetsmäklarföretag, hade klusteranalyser kunnat göras i vidare forskning, där dels arbetsort, dels företag hade tagits i beaktande. Det hade varit intressant att undersöka hur svaren hade skiljt sig åt beroende på var i Sverige fastighetsmäklarna hade bott, och beroende på aktuellt fastighetsmäklarföretag. Kanske hade det kunnat utläsas några samband om att avsikten att byta bransch hade varit större på något företag, medan jobbtillfredsställelsen hade varit lägre på ett annat företag etc. Liknande undersökning hade kunnat utföras när det kommer till skillnader bland fastighetsmäklarnas arbetsort. Genom att undersöka detta och ta arbetsort och företaget i beaktande, hade därmed klusteranalyser kunnat göras och ett breddat perspektiv fåtts.

 

Faktaruta

Anna Sjögren är 24 år och arbetar i dag på Svenska Mäklarhuset – SMH Living – vilket är ett fastighetsmäklarkoncept i Stockholms innerstad, där hennes fokusområde är Östermalm. Under studietiden satt hon som ordförande i föreningen Högskolemäklarna och anordnade bland annat Mäklardagen. ”Innan jag påbörjade studierna i Gävle jobbade jag som biträdande butikschef i en matbutik under två års tid. Just nu är mitt första framtidsmål att bli ”Årets Rookie” på Svenska Mäklarhuset och långsiktigt vore det väldigt kul och utvecklande att bli franchisetagare.”

 

Emma Öhman är 23 år och arbetar nu på Vision fastighetsmäkleri i Stockholms innerstad. Innan hon började plugga jobbade hon i San Fransisco i ett år och dessförinnan som säljare inom detaljhandeln. ”I framtiden skulle jag vilja utvecklas så mycket som möjligt och det hade varit spännande att prova på en karriär inom fastighetsmäklarbranschen utomlands.”