I en färsk studie från Malmö universitet har det undersökts hur fastighetsmäklarens yrke hade påverkats om fastighetsmäklarens personliga ansvar skulle tas bort. Bland annat berör uppsatsen vilka juridiska konsekvenser detta i så fall skulle kunna leda till.

Mattias Karhi läste till fastighetsmäklare vid Malmö universitet och tog sin examen i juni. I dag jobbar han på Croisette i Malmö som fastighetsmäklare. Daniel Hansson likaså, men arbetar som fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Helsingborg. BILD: Croisette respektive Svensk Fastighetsförmedling

Författarna till kandidatuppsatsen ”Om mäklarens personliga ansvar skulle avskaffas” heter Mattias Karhi och Daniel Hansson. De läste fastighetsförmedling vid Malmö universitet och tog examen i juni. Båda arbetar nu som fastighetsmäklare och säger att ämnesvalet var väldigt spontant när det var dags att skriva kandidatuppsats.

– Vi visste att vi ville skriva en rättsvetenskaplig uppsats. Frågan var bara vad vi skulle skriva om.

De började läsa första paragrafen i fastighetsmäklarlagen 1 kap. 2 § ”Fastighetsmäklare: en fysisk person …” och ställde sig frågan: vad hade hänt om mäklaren var en juridisk person?

– På den vägen var det, säger de båda och förklarar att studien inte har några respondenter utan källan för studien baseras på rättskälleläran.

– Metoden som vi använde var en rättsanalytisk metod. Den har sin utgångspunkt i rättsdogmatiken där syftet är att utreda gällande rätt. Den är dock snäv och ger endast utrymme för att använda författningar, rättspraxis, förarbeten, doktrin eller som man också kallar det ”godkända rättskällor”.

Rättsanalysen ger dock möjlighet för att gå utanför det rättsdogmatiken erkänner, vilket var något Mattias Karhi och Daniel Hansson behövde då de studerade ett ”omläge”. För att studera detta på bästa sätt var de tvungna att ha frågor som tittade både på gällande rätt och även vad som hade hänt om mäklarens personliga ansvar skulle avskaffas. De valde även en fråga som tittade på fördelar och nackdelar.

– Den rättsanalytiska metoden ger möjlighet att kritiskt förhålla sig till det rättsdogmatiken framställer. Eftersom studien undersöker ett ”om” kan inte rättsdogmatiken ge ett ledande svar då detta inte är gällande rätt. Slutsatserna i arbetet är bland annat att om mäklarens personliga ansvar skulle avskaffas hade mäklarföretaget tagit över det primära skadeståndsansvaret och företaget skulle då ansvara för att betala försäkringspremien, vilket redan ofta är fallet i dag.

Mattias Karhi och Daniel Hansson förklarar också att studien även diskuterade mäklarens incitament att följa sina skyldigheter om mäklaren inte behöver ansvara för sin oaktsamhet. Slutsatsen blev att risken för att mäklaren medvetet skulle åsidosätta sina skyldigheter bör anses vara låg.

– Studien sätter gällande rätt, inom området, ur ett kritisk perspektiv för att ifrågasätta om det är optimalt. Finns det andra sätt som kan sättas som ett alternativ till hur vi har det i dag? Studien ger inga förslag eller förespråkar något men illustrerar och visar att det potentiellt finns andra alternativ. Branschen i sig kan ta nytta av en sådan synvinkel med tanke på graden av nyexaminerade fastighetsmäklare, hade det varit en mer lockande bransch med större arbetstrygghet?

I uppsatsen beskrivs hur fastighetsmäklarens personliga ansvar fungerar, där det även dras paralleller till andra branscher som – likt mäklare med personligt ansvar – definitivt kan ha nytta av studien. Med tanke på idén att avskaffa det personliga ansvarrt i fastighetsmäklarbranschen så kan frågeställningen förflyttas till branscher med liknande typ av ansvar.

– En av våra avgränsningar var tyvärr geografisk. Vi ansåg att kandidatuppsatsen inte var i tillräckligt stor omfattning för att titta utanför Sverige, så det är absolut någonting som man kan göra i ett annat arbete.

– Man kan även omvandla ämnet och använda en kvalitativ studie för att intervjua branschens inställning och kanske titta närmare på om mäklarens incitament hade förändrats. En stor fråga är också hur det hade sett ut, och hur hade konsumenten påverkats, säger duon.