En färsk kandidatuppsats från Malmö universitet och Institutionen för Urbana Studier visar vad fastighetsmäklare definierar som framgång i yrket. För författarna själva, Varo Dalawy och William Dam, är en framgångsrik mäklare någon med ett etablerat namn inom branschen som gör honom eller henne till ett självklart val när det är dags att anlita en mäklare.

Varo Dawaly och William Dam.

Både Varo Dalawy och William Dam är födda och uppvuxna i Malmö där de dessutom studerade på Malmö Universitet till fastighetsmäklare, samt tog sina examen förra året. Båda säger stolt till M’klarvärlden att de arbetar som fastighetsmäklare på Mohv Malmö och trivs oerhört.

Vi har båda två genom åren jobbat med olika säljjobb, så fastighetsmäklare kändes som en naturlig och självklar övergång.

Varo Dalawy och William Dam har målet inställt på att etablera sig på marknaden och de säger att syftet med studien ”Jakten på framgång – Fastighetsmäklares definition av framgång i sitt yrke och vilka faktorer som motiverar dem att nå framgång” är att kunna förklara definitionen av framgång inom fastighetsmäklarbranschen.

Syftet ska uppnås genom att besvara följande två forskningsfrågor: Hur definierar fastighetsmäklare framgång i sitt yrke? Vilka faktorer motiverar fastighetsmäklare att nå framgång (eller att bli framgångsrika) i sitt yrke?

Studien har applicerat en kvantitativ metod. Det empiriska materialet har samlats in genom en enkätundersökning som slumpmässigt skickades ut till 161 slumpvalda registrerade fastighetsmäklare runt om i Sverige. Resultatet visade sedan på att definitionen av framgång främst handlar om en kombination mellan en bra lön och en balans i både arbetsliv och privatliv. Det som driver fastighetsmäklarna till sin definition av framgång grundar sig i individens ekonomiska situation. Dock är det nämnvärt att de olika respondenterna befinner sig i olika skeden i deras karriär. Därmed kan man se ett skifte i deras definition av framgång, på de fastighetsmäklare som har varit i branschen under en längre period.

Denna studie har bidragit till fastighetsmäklarbranschen genom ytterligare kunskap gällande fastighetsmäklares syn på framgång, men även hur den definieras. Detta arbete ger även ett bidrag gällande de motivationsfaktorer som grundar fastighetsmäklares definition av framgång. Det empiriska materialet i denna studie grundar sig på enkätundersökningar. Ett förslag till vidare forskningar är att tillämpa intervjuer. Detta möjliggör ett mer nyanserat svar med bredare och flera möjliga infallsvinklar på den aktuella fråga som ställs.

Hur definierar ni själva vad som är en framgångsrik mäklare?
För oss är definitionen av en framgångsrik mäklare någon med ett etablerat namn inom branschen som gör honom eller henne till ett självklart val när det är dags att anlita en mäklare.

Hur kom ni på ämnet?
Vi var helt enkelt nyfikna på hur man blir framgångsrik och vad framgångsrik faktiskt innebär då det är många nyexaminerade mäklare som slutar i tidigt skede av deras karriärer.

Kan ni säga något mer om metoden ni använde och hur frågorna var ställda?
Vi valde att slumpmässigt välja ut ett antal mäklarbyråer runt om i landet för kunna dra en slutsats överlag genom yrket. Mycket av frågorna kretsade runt hur den enskilda mäklaren definierade framgång inom yrket.

När ni skrev uppsatsen var tiderna goda på bostadsmarknaden – tvärtemot hur det är i dag. Vad tror ni krävs när det råder tuffa tider på marknaden av mäklare för att man sk lyckas nå framgång?
Under tiden vi skrev arbetet så hade vi en nedåtgående marknad. Marknaden har sjunkit ytterligare sedan dess. I en marknad som denna behöver man främst disciplinen och viljan för att kunna utföra sitt jobb och även kan tycka att det är kul.

På vilket sätt kan mäklarbranschen att ha nytta av resultaten ni kom fram till, samt vilka fler än mäklare kan ha nytta av att läsa uppsatsen och vad hoppas ni på att studien ska leda till?
Att pengar och allt det materialistiska inte är fokuset. Efter en viss tid i branschen skiftar många fokuset mot kvalitetstid med nära och kära. Det är något som alla bör ta med sig. Ingenting är för givet.

Har ni förslag på vad mer man kan undersöka kring detta ämne?
Man kan absolut dyka djupare in i vår studie. Ett par exemplar kan vara hur definitionen av framgång kan skilja mellan könen och åldrar.