Fem minuter med analys- och kommunikationschef Joakim Lusensky på Mäklarsamfundet, som nyligen släppte sin årliga branschrapport Fakta och nyckeltal…

Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet. BILD: Mäklarsamfundet

Hej Joakim, hur ser den typiska mäklaren ut?
De senaste decennierna har svaret på den frågan förändrats. Tidigare var fastighetsmäklaryrket tydligt mansdominerat, och nu är könsfördelningen nästan helt jämn. Kåren har också föryngrats. Strax över hälften av alla registrerade fastighetsmäklare är under 40 år. Svenska fastighetsmäklare har dessutom en gedigen utbildning, som är betydligt mer omfattande än i många andra jämförbara länder. Bland Mäklarsamfundets medlemmar har 35 procent gått en tvåårig utbildning med 120 högskolpoäng och 28 procent har gått en treårig utbildning motsvarande 180 högskolepoäng. 

Vad ligger medellönen på?
Man ska vara medveten om att det inte finns någon officiell statistik på detta. När vi frågade branschmajoriteten, alltså våra medlemmar, i höstas uppgav drygt 40 procent årsinkomst mellan 300 000 – 500 000 kronor och 31 procent en årsinkomst mellan 500 000 – 1 000 000 kronor. Andelen som tjänar mer än en miljon om året är relativt liten, runt sex procent. 

Hur många timmar i veckan”måste” en mäklare i snitt i Stockholm jobba för att klara sig på lönen?
Det är så klart mer en fråga om antal genomförda affärer och mäklarens arvode än om antal arbetade timmar, men visst finns det ett tydligt samband mellan detta. Jag tror inte det finns en enda framgångsrik fastighetsmäklare som inte arbetar och sliter hårt. Det är en förutsättning för att lyckas helt enkelt, och på det sättet skiljer sig kanske inte fastighetsmäklaryrket från andra yrken. Det som skiljer ut fastighetsmäklaryrket i detta avseendet är mer att kunderna ofta kräver en väldigt hög tillgänglighet och att arbete ofta sker på obekväma tider, som kvällar och helger. I gengäld har ju en fastighetsmäklare väldigt stor frihet att själv organisera och bestämma över sitt arbete. 

Hur ser det ut vad gäller löneskillnader mellan kvinnor och män?
Det är inga signifikanta skillnader. Vad vi däremot kan se i våra undersökningar är att erfarenhet generellt leder till bättre inkomster. Årsinkomster i spannet 500 000 – 1 000 000 kronor är betydligt vanligare bland de som arbetat i fyra till tio år eller mer än tio år. 

Rapporten konstaterar bland annat att det registrerades 880 nya fastighetsmäklare under 2022, vilket är en rekordsiffra. Vad i mäklarbranschen är det som lockar så mycket just nu?
Först och främst är det viktigt att säga att det är antalet nyregistreringar och alltså inte nettoinflödet i branschen. Fastighetsmäklaryrket är populärt och har varit det länge, och de som lockas av yrket gör det ofta för att det är ett fritt, dynamiskt och socialt yrke som också innehåller många möjliga tävlingsmoment. Det kan mycket väl vara en slump att en toppnotering i nyregistrerade kom mot slutet av 2022, men vi har ju samtidigt flera år av väldigt hög aktivitet på bostadsmarknaden bakom oss som säkert bidragit till att locka till branschen. 

Hur många lämnar yrket och vilka är de vanligaste orsakerna till det?
Ser man till avregistreringar så varierar så klart antalet från år till år. Siffror från slutet av november 2022 visade att 476 fastighetsmäklare då avregistrerat sig under året. Den största delen är som regel pensionsavgångar. Sedan finns det en del som går vidare till karriärer i andra yrken och så klart även vissa som lämnar av andra anledningar. I den sista gruppen brukar en orsak som de uppger vara att inkomsten varit för osäker och varierande samt att arbetsbelastningen upplevts för hög. 

Hur många läser till mäklare i dag?
Om vi bortser från uppdragsutbildningarna så började under höstterminen 2022 616 personer en högskoleutbildning som leder till att man uppfyller de teoretiska kraven för att få sin registrering. Det innebär däremot inte att alla i slutändan väljer mäklaryrket, utan vissa blir fastighetsekonomer eller liknande.

Förra året vände bostadsmarknaden nedåt, elpriserna rusade i höjden och nu är Sverige på väg in i en lågkonjunktur i en allt mer orolig värld. Hur påverkar detta förutsättningarna för mäklarbranschen?
Självklart påverkas branschen när antalet transaktioner sjunker och affärerna tar längre tid. Just nu har vi dessutom ett relativt stort utbud då bostäder kommer ut på marknaden samtidigt som försäljningstiderna generellt är längre, vilket gör att utbudet ackumuleras. Samtidigt är det livshändelser som driver på flyttar, och livet fortsätter trots konjunkturen. Så länge inte arbetsmarknaden påverkas kraftigt negativt handlar det om att marknaden behöver anpassa sig till ett nytt ränteläge och hitta en ny jämvikt utifrån det. Mycket tyder nu på att inflationen toppat, vilket i sin tur gör att vi kan vänta oss ett mer stabilt ränteläge från och med åtminstone andra halvåret i år. Sett ur medellångt- och långt perspektiv är jag obotlig optimist vad gäller svensk bostadsmarknad.