Nicklas Lundh, chef för Finanspolisen, svarar här på frågor om vad man som mäklare kan göra för att minska risken att utnyttjas i penningtvättsförsök och även om hur man rent praktiskt gör för att anmäla misstanke om penningtvätt.

Nicklas Lundh, chef för Finanspolisen. BILD: Polismyndigheten

Vi ser många exempel på att fastighetsmäklare – medvetet eller omedvetet – medverkar till penningtvätt. Vad kan hända om en fastighetsmäklare eller ett fastighetsmäklarföretag inte fullgör sina skyldigheter enligt penningtvättslagen? Både för fastighetsmäklaren och ur samhällsperspektiv.

– Det beror naturligtvis på omständigheterna men det kan få både rättsliga följder och leda till åtgärder från tillsynsmyndighetens sida, som till exempel återkallelse av registrering. Penningtvättsbrott kan ge böter eller fängelse. Den som medverkar till en penningtvättsåtgärd i näringsverksamhet kan under vissa förutsättningar dömas för näringspenningtvätt. Om brottet bedöms som grovt kan det ge upp till sex års fängelse.

– Penningtvätt via fastigheter kan omsätta stora belopp och kan därmed få stora konsekvenser för samhället. Att medverka till penningtvätt kan skapa förutsättningar för tillväxt av organiserad brottslighet. Penningtvätten fyller inte bara en viktig funktion för den brottsliga verksamheten i sig utan kan också underlätta rekrytering till kriminalitet. När kriminella aktörer köper bostäder och lyxvaror för pengar från till exempel narkotikahandel kan det locka unga in i brottsnätverken.

– Det finns även risk för andra samhällseffekter. Exempelvis skulle köp av fastigheter för kriminella pengar i ett visst område kunna påverka konkurrensen och driva upp marknadspriserna i det området.

Vad kan mäklarbranschen bli bättre på när det gäller penningtvättsfrågorna?

– Vi tror att mycket handlar om att stärka kundkännedomsprocessen, inte minst när det gäller köparen. Var kommer finansieringen ifrån och är investeringen rimlig med tanke på köparens anställning och ekonomi? Finns det risk att det är ett bulvanförhållande och någon annan är den egentliga köparen? Finns det anledning att ifrågasätta syftet med investeringen? När det gäller säljaren kan det till exempel finnas frågetecken om hur en byggnation har finansierats eller varför personen aldrig varit skriven på adressen ifråga.

– Ett annat viktigt medskick är att man inte ska utgå från att bankerna upptäcker alla eventuella oegentligheter. Som fastighetsmäklare har man bättre kännedom om förutsättningarna för affären än vad bankerna har, både när det gäller den fastighet som förmedlas och generellt när det gäller marknadspriser med mera.

Hur vanligt uppfattar ni att det är att fastighetsmäklare utnyttjas som möjliggörare av penningtvätt?

– Våra underrättelser tyder tyvärr på att det är mycket vanligt att man tvättar eller tillgodogör sig brottsvinster via fastighetsköp. Vi ser många exempel på att fastighetsmäklare – medvetet eller omedvetet – medverkar till penningtvätt. I den senaste nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism graderades risken i sektorn till betydande, den näst högsta nivån på skalan. Fastigheter betraktas även som en risksektor internationellt.

Finns det typsituationer som man som fastighetsmäklare ska vara särskilt uppmärksam på?

– Jag nämnde några varningssignaler som kan indikera misstänkt penningtvätt men det finns fler. Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram en vägledning till fastighetsmäklare. Finanspolisen har också publicerat ett par informationsblad och en rapport på temat.

När ska man rapportera en misstanke om penningtvätt? Hur stark misstanke krävs?

– Graden av misstanke är lågt satt. Om det till exempel finns oklarheter om var köparens pengar kommer ifrån eller hur säljaren har finansierat en renovering ska man i första hand vidta ytterligare kundkännedomsåtgärder för att besvara frågorna. Om misstankarna kvarstår ska man rapportera till Finanspolisen. Det är viktigt att komma ihåg att skyldigheten att rapportera kvarstår även om man tackar nej till affären.

Hur gör man för att rapportera misstänkt penningtvätt?

– Sedan några månader tillbaka finns en ny teknisk lösning som ska underlätta för verksamhetsutövare som rapporterar manuellt. Vi rekommenderar att man registrerar sig i systemet (goAML) redan i förväg. Dels blir det enklare att rapportera den dag det blir aktuellt, dels gör det att man får del av informationsutskick från Finanspolisen. Registrering och rapportering görs via portalen fipogoaml.polisen.se.

Vad händer efter att man rapporterat misstanke? Får man som anmälare reda på hur ärendet utvecklas?

Vi kan aldrig kommentera enskilda misstankerapporter eller vad vi gör med informationen. Finanspolisen är en underrättelseverksamhet som lämnar underlag till andra funktioner inom brottsbekämpningen att ta vidare. Underlagen kan ofta bestå av information från olika källor och behöver inte vara baserade på enbart en enskild misstankerapport. Våra underrättelseärenden kan så småningom leda till åtal och dom, något som då blir offentligt, men det kan vara långt senare.

Fredag 18 november arrangeras ett webbinarium om penningtvätt, läs mer om det här.