Bostadsminister Stenevi, grattis till ditt nya uppdrag som bostadsminister. Som du redan vet har du nästan omänskliga utmaningar framför dig. Utmaningar som ingen före dig har lyckats lösa.

Den svenska bostadsmarknaden är i enormt behov av strukturreformer. Listan på problem är lång och har byggts upp under mycket lång tid; bilden är välkänd.

212 av Sveriges 290 kommuner har bostadsbrist, över 400 000 villor och småhus är ensamhushåll och över en miljon svenskar står i bostadskö. Den genomsnittliga kötiden i hela Stockholms stad är nio år. Unga och invandrare kommer inte in på bostadsmarknaden, trots att de har både kontantinsats och fast jobb. Andelen som äger sitt boende i familjebildande ålder har nästan halverats sedan 80-talet. Många äldre har fortfarande inte råd eller möjlighet att byta bostad vilket hindrar välbehövliga flyttkedjor. En utmaning för stora delar av näringslivet i Mälardalen är inte att locka rätt kompetens, det är att potentiella nya medarbetare inte kan hitta någon vettig bostad vilket hindrar dem från att ta jobb i regionen. Ytterst är detta förknippat med stora samhällsekonomiska kostnader. Listan fortsätter och fortsätter.

Politikerna har inte klarat att skapa långsiktighet i bostadspolitiken. Januariöverenskommelsens 73-punktsprogram, där bara fyra punkter handlar om bostadsmarknaden – fri hyressättning vid nyproduktion, avskaffad uppskovsränta vid bostadsförsäljningar, förenklad planprocess för byggande samt koncentrerat investeringsstöd för hyresrätter – är såklart välkomna. Men i likhet med den pågående statliga utredningen om startlån för förstagångsköpare så är de tyvärr bara en fortsättning på de senaste decenniernas skruvande i enskildheter, de tar oss inte närmare en långsiktigt fungerande bostadsmarknad. Hittills har dessutom bara två av punkterna genomförts, övriga utreds.

Som Sveriges största mäklare möter vi dagligen människor som drabbas av den kortsiktighet och det regulativa lapptäcke som kännetecknar dagens bostadsmarknad. Konsumenterna behöver långsiktiga spelregler för att kunna ta välavvägda bostadsbeslut och inte behöva förhålla sig till spekulationer och kortsiktiga åtgärder som förändras varje mandatperiod

För att kunna gå framåt i bostadsfrågorna hoppas vi att du som bostadsminister kan locka riksdagens alla partier till samma bord och skapa en parlamentarisk bostadsgrupp med ansvar för att hitta breda och strukturella lösningar på en av vår tids ödesfrågor.

För att få en stabil bostadsmarknad med ökad rörlighet och lägre trösklar borde de bostadspolitiska samtalen omfatta och ta ett samlat grepp kring samverkan mellan bland annat:

  • Subventionerat bosparande för unga.
  • Ränteavdraget.
  • Reavinstskatten
  • Amorteringskraven.
  • Bolånetaket.
  • Hyresreglering och regler kring andrahandsuthyrning.
  • Byggregleringar och planprocessen.
  • Hur man kan få kommuner att bedöma behovet av bostadsbyggande och, gärna tillsammans med byggbolagen, komma fram till en plan som ligger i linje med de behov som finns i kommunerna. (En statlig utredning från 2017 visar att ingen av Sveriges kommuner gör en samlad bedömning av sitt behov av bostadsbyggande. Inte heller följs eller prognosticeras det faktiska utbudet av bostäder i kommunerna.)

Jag har full respekt för komplexiteten i uppdraget. Sveriges sönderhackade bostadsmarknad kan vara ett av landets kanske svåraste pussel att lägga.

Därför behövs en partiöverskridande, långsiktig och strukturell reform som tar ett helhetsgrepp om bostadspolitiken. Och en bostadsminister som har närmast superhjältekraft och en dåres envishet att driva frågan framåt. Det vi inte behöver är fler smååtgärder som skapar stor turbulens och osäkerhet på marknaden och ger små effekter i praktiken.

Bostadsministern: Hur tycker du att bostadsmarknaden fungerar och vilka åtgärder bör prioriteras? Har du som ambition att bjuda in till samtal över partigränserna?

Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån

Johan Engström, vd Fastighetsbyrån

 

Källor:

Över 400 000 villor är ensamhushål, Svenskt Näringsliv

En miljon i bostadskö, uppdaterat december 2019, Hem & hyra

Unga kommer inte in på bostadsmarknaden, trots kontantinsats och fast jobb, Skandia

Inga kommuner har en plan för bostadsbyggande, SOU

SCB, Bostadsbeståndet 2018-12-31

Försvårad kompetensförsörjning, Svenskt näringsliv, 2019
Ur denna: ”Yngre i familjebildande ålder har svårt att ta sig in på den ägda bostadsmarknaden. Numera är det endast 24 procent i åldersgruppen 25–34 år som äger sin bostad. I början på 1980-talet var det 43 procent i samma åldersgrupp som ägde sin egen bostad. Det här försenar och försvårar inträdet på arbetsmarknaden.”

Bostadsmarknadsenkäten 2020, Boverket

Om kötid i Stockholm, Bostadsförmedlingen Stockholm