Fastighetsmäklare vill förmedla ett personligt varumärke som inger trygghet, förtroende och ett gott rykte. De vill också tillgodose både köparens och säljarens intresse. Det visar en färsk kandidatuppsats från Institutionen för marknadsföring vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Diellza Xhemaili och Vida Gustavsson-Ramnebrink

Vida Gustavsson-Ramnebrink och Diellza Xhemaili skrev sitt examensarbete tillsammans förra året då de gick sista teminen på utbildningen. I kandidatuppsatsen undersökte de båda hur mäklare förmedlar en bostad och sitt personliga varumärke. Framförallt kom de fram till vikten av det personliga varumärket i en försäljning av en bostad, och även den marknadsföringsmässiga betydelsen som innefattar både kommunikation, digital marknadsföring men också traditionella aktiviteter som gör att man når ut med sina erbjudanden till kunder och potentiella kunder.

Vi kom in på ämnet dels utifrån våra tidigare erfarenheter inom mäklarbranschen men också på grund av våra erfarenheter inom handel där service och kundrelationer är A och O. Till en början väcktes ett intresse för hur marknadsföringen inom just fastighetsmäkleri såg ut, vilket sedan också mynnade ut i vikten av det personliga varumärket inom branschen. Under uppsatsens gång kom vi fram till att en av de främsta utmaningarna för mäklarna är att skapa ett starkt förtroende hos både köparen och säljaren. En annan utmaning som vi uppmärksammade var digitaliseringens utveckling i dagens samhälle som fastighetsmäklarna ständigt arbetar för att följa, säger Vida Gustavsson-Ramnebrink och Diellza Xhemaili.

Vida Gustavsson-Ramnebrink är 21 år och studerade ekonomi med specialinriktning marknadsföring på universitetet. Hon har ett brinnande intresse för marknadsföring. Genom hennes förra arbete som mäklarassistent samt att hennes föräldrar exploaterar kraftigt på Öland genom att möjliggöra byggnation av bostäder, väcktes intresset hos henne för just fastighetsmarknaden och dess marknadsföring. Utöver detta har hon också erfarenhet av att driva eget där hon haft en pop-up store på Öland med inriktning mode och inredning.

Jag har tidigare själv elitsatsat inom ridsporten och representerat Sverige vid nationshoppningar. Genom mitt ridsportliv med mycket tävlande har jag lärt mig att ta snabba beslut och att ta mycket ansvar, säger Vida Gustavsson-Ramnebrink .

I dag arbetar Vida Gustavsson-Ramnebrink brett inom kommunikation och PR där hon hjälper skönhetssalonger, byggbranschen och även elitidrottare på OS-nivå.

Min framtidsvision är att utöka mina marknadsföringsåtaganden till potentiellt även mäklarvärlden då vi i arbetet kunde komma fram till att mäklare som fokuserar mycket på sin marknadsföring också når störst marknadsandelar, säger Vida Gustavsson-Ramnebrink.

Diellza Xhemaili är 24 år och även hon studerade ekonomi på kandidatprogrammet med inriktning marknadsföring. Diellza Xhemaili har tidigare erfarenheter inom handel där hon arbetat som kassabiträde på Willys och även inom vården som vikarierande verksamhetsansvarig. I dag arbetar hon som revisorsassistent på Deloitte och inom en femårsperiod är hennes dröm att ta revisorsprovet och bli auktoriserad revisor. På fritiden tycker hon om att hålla sig sysselsatt genom att träna, läsa böcker och erhålla kunskap då utveckling är mycket viktigt. Hon tycker även om att resa och en dröm för henne vore att även kunna arbeta internationellt inom ekonomi.

Utöver detta brinner jag för relationer – både yrkesmässigt och privat då jag anser samspel som en viktig komponent för framgång, säger Diellza Xhemaili.

I studien kom de fram till att merparten av byråerna arbetar likt varandra där vissa skillnader marknadsföringsmässigt uppmärksammades. De kunde också se att den mäklarbyrå som var störst också var den som satsade mest på marknadsföring, både digitalt och även traditionellt. Samtliga byråer arbetade till stor del med förtroendefrämjande såsom recensioner, betygsättning och liknande. Vad gäller enskilda mäklare såg de vikten av att tillgodose köparens och säljarens intresse, inneha ett gott rykte och goda omdömen.

Det som skiljer sig mellan personliga varumärket och kedjans varumärke är de personliga egenskaperna som mäklaren innehar. Flera av fastighetsmäklarna var medvetna om vad de önskade förmedla med sitt personliga varumärke, vilket gav dem en positionering på marknaden. Kommunikationen såg också olika ut beroende på vilken byrå man tillhörde, och även vilken ålder mäklaren ifråga var. Vissa av respondenterna fokuserade mycket på kommunikation och kommunicerade både via sociala medier men också sms och telefon med sina kunder. Medan andra använde sig endast av sms eller att ringa.

Vida Gustavsson-Ramnebrink och Diellza Xhemaili intervjuade tio personer, där alla byråer var representerade inom deras geografiska begränsning inom Kalmar, Öland och Karlskrona. Under arbetet utbröt covid-pandemin vilket blev en utmaning för de båda då de fick genomföra majoriteten av intervjuerna via telefon eller zoom-möten.

Vår uppsats hoppas vi ska kunna gynna flera intressenter inom fastighetsbranschen och också kanske hjälpa till att navigera sig till den rätta mäklaren för just dig. Vikten av marknadsföring som vi till stor del lyfter i arbetet gäller såklart inte endast inom mäklarbranschen utan är också av nytta oavsett bransch, säger de båda som ser en potentiell vidare forskning i att utöka den geografiska begränsningen där de i dag främst berör småorter vilket kan komma att påverka ryktets betydelse och konkurrensen.

Vårt arbete i dag är en kvalitativ studie vilket vi också kan se en potential i att utveckla genom att vidare forska inom enkätstudie utifrån ett säljar- och köparperspektiv.


Sammanfattning av uppsatsen

Att förmedla en bostad och sitt varumärke: En kvalitativ studie om hur fastighetsmäklare förmedlar sitt personliga varumärke samt positionerar sig på den konkurrensutsatta marknaden”

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur fastighetsmäklare positionerar sig på den konkurrensutsatta marknaden därefter dra en jämförelse utifrån detta. Målsättningen med denna studie är vidare att undersöka hur de valda fastighetsmäklarna arbetar med service och tjänstekvalitet utifrån sitt personliga varumärke.

Forskningsfrågor: Studiens huvudfrågeställning är: Hur positionerar sig fastighetsmäklare på den konkurrensutsatta marknaden? Huvudfrågeställningen innehar tre underliggande forskningsfrågor (1) Hur ser fastighetsmäklare på deras roll som tjänsteleverantör? (2) Hur ser vikten av det personliga varumärket ut för fastighetsmäklare? (3) Hur ser fastighetsmäklare på vikten av förtroende, kommunikation och rykte?

Metod: Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsmetod med en induktiv ansats. Vi har samlat in empiri utifrån tio genomförda semistrukturerade intervjuer för att vidare kunna tolka och förstå fastighetsmäklarnas positionering och personliga varumärke.