Priset på skogsmark ökar – trots Corona. ”Trenden är tydlig, att investera i fastigheter upplevs tryggt och detta har även visat sig vid tidigare oroligheter”, säger Janne Nilsson, fastighetsmäklare och tillförordnad chefsmäklare på Ludvig & Co.

Pandemin har berört oss alla och drabbat världen på ett sådant sätt som ingen trodde var möjligt. Trots detta har intresset för att investera i skog och mark varit tydligt, säger Janne Nilsson, som berättar att när han och hans kollegor bjudit ut en fastighet har det varit många intressenter som hört av sig och det har varit stort intresse vid visningar.

Vid sammanställningen av de fastigheter vi sålt det första halvåret har det visat sig att skogsmark har stigit i snitt med 2,5 procent över landet jämfört med föregående år. I norra och mellersta Sverige är prisökningen betydligt större medan i södra Sverige backade priset i vissa områden.

Han säger att man kan ställa sig frågan varför priset stiger i orostider men att trenden är tydlig, att investera i fastigheter upplevs tryggt och detta har även visat sig vid tidigare oroligheter.

Att många som redan äger mark har köpt till ytterligare areal visar också på en stor framtidstro. Den låga räntan har givetvis också påverkat viljan av att investera liksom att flytta kapital från börsen till mer jordnära placeringar.

Ludvig & Co har en hundraårig historia. Ludvig Nannesson, som var professor på Ultuna och rektor på dåtidens SLU, grundade Driftsbyrån 1918. Till en början handlade det huvudsakligen om att hjälpa lantbruket med ekonomisk rådgivning och bokföring. Så småningom breddades verksamheten och fastighetsförmedlingen fick sin plats i företaget på 1960-talet. Namnet ändrades till LRF Konsult 1989 och 2018 knöts den 100-åriga cirkeln samman då företagsnamnet blev Ludvig & Co.

Till att börja med var Ludvig & Co tämligen ensamma på marknaden att förmedla skogs- och lantbruksfastigheter men under åren som gått har det startats olika mäklarföretag, inte sällan med grundare som har ett förflutet hos Ludvig & Co.

Vi är den större aktören på marknaden och numera finns det ytterligare några företag som är specialiserade på förmedling av lantbruksfastigheter. De större mäklarkedjorna förmedlar även en del mindre gårdar tillsammans med villor och bostadsrätter, säger Janne Nilsson och förklarar vidare:

Som fastighetsmäklare på Ludvig & Co möter man många gånger en historia som sträcker sig över flera generationer. Gården som gått i arv, ibland i många generationer som ska säljas. Det är med stor respekt man som fastighetsmäklare möter dessa kunder. Det är något av en familjehistoria och ett livsverk som ska lämnas vidare.

Försäljningen är ofta en komplex process som till alla delar kräver sin omsorg för att affären ska bli trygg för inblandade parter. Ett försäljningsobjekt består ofta av flera fastigheter och det är många olika delar att ta hänsyn till. Till exempel om det är aktuellt med en ny skogsbruksplan. Eller behöver inteckningar, servitut, samfälligheter hanteras? Kan arrende eller kanske fastighetsreglering/avstyckning vara bra alternativ?

Mycket av detta gör att det är intressant att förmedla skog och lantbruk. Man gör en resa tillsammans med säljaren, en resa som ibland sträcker sig över en lång tid men också att affären är unik. Här handlar det inte bara om volym.

Janne Nilsson säger att förmedla en skogs- eller lantbruksfastighet kräver förståelse för vad det är som förmedlas.

Vad säger skogsbruksplanen, finns det nyckelbiotoper eller vad är det för jordklass? Det är några av de frågor som är aktuella. Det finns ett talesätt som säger ”Tala med bönder på bönders vis och med de lärde på latin”. Det säger en del av vad det innebär. De som jobbar inom det här segmentet har nästan uteslutande utbildning eller erfarenhet inom skog- och lantbruk. Att ge rätt råd kan innebära att försäljningen blir betydligt mer lönsam för säljaren och för köparen kan det innebära besparingar på sexsiffriga belopp.

Förutom att ha kunskap om skogs– och lantbruk är det viktigt att veta en hel del om bland annat fastighetsbildning och skattelagstiftningen. Jobbar man som mäklare på Ludvig & Co finns alltid någon specialist att dryfta eventuella frågeställningar med, det kan vara frågor som berör ekonomi, skatt, juridik eller kanske arrende. En trygghet både för mäklare och kunder.

Spännvidden är stor när det gäller pris och typ av de fastigheter vi förmedlar. Allt ifrån det lilla obebyggda skogsskiftet till stora bolagsskogar på upp till flera tusen ha. Det kan vara den mindre gården med den magra åkermarken till slättbygdens produktionslantbruk eller livsstilsboendet på landet med det enkla men stilfulla till den slottslika byggnaden omgiven av den vackra parken. Köpeskillingarna spänner från några hundra tusen till några hundra miljoner, säger Janne Nilsson och förtydligar att precis som spännvidden är stor mellan fastigheterna är det också så mellan kunderna.

Den som oftast köper mark är en person som redan äger mark i närheten och som vill utöka sin areal. Det finns också många som bor i stan som är intresserade av att investera i skog. Det är en positiv känsla att vandra i sin egen skog.

Vad gäller utbudet av skogs– och lantbruksfastigheter så har det minskat och Janne Nilsson förklarar att det kan vi tillskriva pandemin.

Det finns de som avvaktar av personliga skäl eller att man är osäker på marknaden. Det är en naturlig reaktion i de fall man inte behöver sälja vid en viss tidpunkt, utan man ”sitter still i båten” och avvaktar. I backspegeln kan vi se att det utifrån den ekonomiska aspekten inte funnits någon anledning till det.

Men det handlar inte bara om att göra en affär, det ska vara en bra affär också.

Det är lätt att tänka att om man bara får bra betalt är det en bra affär och det är en sida av saken. De affärer som man känner sig mest nöjd med i efterhand är då det funnits möjlighet att hitta lösningar som både gagnar säljare och köpare. Ibland kan det vara att ett markområde säljs till flera olika intressenter och att detta leder till en god arrondering för köparen och en extra slant för säljaren. Det är mäklarens roll, att hitta de goda lösningarna och att göra resan så angenäm som möjligt för säljare och köpare.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.