Swedsecs disciplinnämnd återkallar licensen för en bolånehandläggare som haft ”graverande brister” i sin hantering av kreditärenden.

Mannen anmäldes av sin arbetsgivare, vilka vilseletts att betala ut bolån vid två olika tillfällen.

I det första fallet hade ett belånat objekt åsatts ett värde som understeg den kreditgrundande köpeskillingen, varvid banken noterande en rad brister och granskade resten av hans ärenden. Då hittades minst ett till fall.

Bland annat har mannen använt sin privata mejl och telefon i kontakt med kunderna. Säljaren hade aldrig varit bokförd i den sålda lägenheten och ingen av köparna hade bokfört sig därefter.

Hela överlåtelseavtalet misstänktes därför vara förfalskat, vilket bekräftades av att den mäklarbyrå vars brevpapper använts sade sig inte ha sålt objektet.

I båda de upptäckta ärendena fanns även ett antal versioner av både arbetsgivarintyg, lönespecifikationer och överlåtelseavtal. Försäljningsavtal skickades in i två versioner på två olika mäklarföretags brevpapper varav mannen bara sparade det ena. Samtal och möten med kunder har noterats innan de ägt rum och det finns bara tre registrerade svar på fjorton inkomna mejl med dokument.

Bolånehandläggaren själv hänvisar till att han under perioden varit under stark stress då arbetsbelastningen varit hög samtidigt som han drabbats av dödsfall i familjen, och att han inte agerat för egen vinning.

Arbetsgivaren misstänker dock att de utsatts för bedrägeri och att de riskerar ekonomisk skada. Både för att de saknar säkerhet för en del av de utbetalade beloppen och för att de kan misstänkas ha medverkat till penningtvätt, om än omedvetet.

Disciplinnämnden går på arbetsgivarens linje och skriver i sitt beslut att bolånehandläggarens hantering av dokumenten har utgjort ”allvarliga brister” som ”står i direkt strid med reglerna i företagets kreditinstruktion”. Hans överträdelser är ”så allvarliga att licenshavaren inte kan anses lämplig som licenshavare. Hans licens bör därför återkallas.”

Mannen har självmant sagt upp sig från sitt jobb och det är oklart om hanteringen kommer att leda till ytterligare konsekvenser.