Köpkraften för bostäder steg marginellt i fjärde kvartalet. Då räntan och småhuspriserna (median) låg still, förklaras uppgången till största delen av lägre medianpriser för bostadsrätter. För Sverige som helhet sjönk bostadsrättspriserna med 5 procent medan småhuspriserna steg med 1 procent jämfört med tredje kvartalet, enligt data från Mäklarstatistik. Vårt index indikerar en stabilisering av priserna i första kvartalet, vilket även den månatliga prisstatistiken tyder på.

Swedbank Boindex, som mäter köpkraften hos svenska hushåll vid köp av bostad, steg marginellt i fjärde kvartalet. Medianpriserna steg med 1 procent för småhus, men sjönk med 5 procent för bostadsrätter. Den stora prisnedgången för bostadsrätter hjälpte till att lyfta indexet, men uppvägdes något av en marginell ränteuppgång på 1 punkt. Prisnedgången på bostadsrättsmarknaden drivs av det tre storstadsregionerna och städer med fler än 75 000 invånare. I orter med färre än 75 000 invånare var t ex nedgången endast 1 procent. En liknande utveckling ser vi på småhusmarknaden där de tre storstadsregionerna visar på prisnedgångar på mellan 1 och 4 procent, medan övriga orter visar på uppgångar. Städer med fler än 75 000 invånare visar en prisuppgång på 2 procent medan städer med färre än 75 000 invånare visar en uppgång på hela 6 procent.

Boindex steg till 119,2 under det fjärde kvartalet, från 117,5 kvartalet innan. Det betyder att hushållens inkomstmarginaler vid bostadsköp, sett till hela landet, i genomsnitt var 19 procent. Indexet når 100 då 30 procent av disponibelinkomsten används till boendeutgifter – ju högre siffra desto bättre marginal har hushållet när en bostad ska köpas. Ett Boindex över 100 betyder därmed att hushållen kan anses ha råd med sitt bostadsköp. I delmarknaderna med lägst Boindex, bostadsrätter i Stockholms och Göteborgs stad, steg indexet från 84 till 89 för Stockholm och från 81 till 84 för Göteborg.

– Priserna bromsar in i just de delsegment där vi sett att köpkraften varit som svagast. Bostadsrätter har påverkats mer än småhus vilket är naturligt eftersom köpkraften varit mer ansträngd för bostadsrätter jämfört med småhus. För bostadsrätter är inbromsningen som kraftigast i de tre storstadsregionerna som alla visat sämre köpkraft än för mindre orter. Slutligen är inbromsningen i Stockholm stad större än för regionen som helhet, vilket faller naturligt då vårt index ligger under 100 här, säger Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux. (Notera att datan avser medianpriser enligt Mäklarstatistik).

Historiskt sett finns en stark korrelation mellan årlig prisutveckling och Swedbank Boindex. Under de senaste två åren med kraftigt stigande bostadspriser har kopplingen mellan köpkraft och prisutveckling på många ställen gått isär. De senaste kvartalen har vi dock kunnat se att de börjar hitta tillbaka till varandra. Vårt index indikerar en stabilisering av priserna i första kvartalet, vilket även den månatliga prisstatistiken tyder på.

Hela Boindexrapporten hittar du här.