MarkusHelinNär LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, summerar försäljningarna för första halvåret 2016 visar statistiken att priset på skogsmark fortsatt att stiga i södra Sverige samt att prisbilden dämpats i mellersta och Norra Sverige.

År 2015 steg priset på skogsmark i Sverige i hela landet, på vissa håll kraftigt. Det låga ränteläget, ett lägre utbud jämfört med tidigare år samt ett ökat intresse för investering i skog är faktorer som påverkat marknaden år 2015. Dessa faktorer har inte förändrats. Utbudet av skogsfastigheter utbjudna på öppna marknaden har varit fortsatt lågt första delen av 2016, ränteläget är fortfarande rekordlågt och anmälningar till LRF Konsults Skogsägarskola fortsätter att inkomma i mängder vilket indikerar ett ökat intresse för skog, säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult. Däremot har prisbilden förändrats på så sätt att priserna första halvåret 2016 inte stigit i hela Sverige, snarare har prisskillnaden mellan norr och söder fortsatt att öka.

För riket som helhet har prisstegringen bromsat in och genomsnittspriset för skogsmark sjönk med måttliga 2 kr/m³sk (skogskubikmeter) till 387 kr/m³sk enligt LRF Konsults statistik. Det motsvarar en nedgång med 0.5 procent avseende första halvåret 2016.

I södra Sverige fortsatte priset för skogsmark att stiga till en genomsnittlig nivå om 586 kr/m³sk. Det är en ökning med 3,5 % jämfört med helåret 2015. Det innebär att skogsmark i södra Sverige återigen noterat all time high, med det högsta priset som uppmätts i södra Sverige sedan LRF Konsult startade sina mätningar 1995.

Efter föregående års kraftiga uppgång i mellersta Sverige har priset första halvåret 2016 sjunkit med 3.6 procent till 392 kr/m³sk.

Prisuppgången i norra Sverige som tog fart framförallt andra halvåret 2015 har för tillfället avstannat. Priset för skogsmark sjönk första halvåret 2016 med 2.4 procent till 243 kr/ m³sk.

Prisskillnaden mellan norra och södra Sverige har fortsatt att öka och har aldrig varit så stor. För 3 Mkr får man idag i norra Sverige i genomsnitt 129 hektar skog med en virkesvolym om 12,400 m³sk medan man för 3 miljoner kronor i södra Sverige får 35 hektar med en virkesvolym om 5100 m³sk. Det är en anmärkningsvärt stor skillnad säger Markus Helin. Det bor fler människor på mindre yta i södra Sverige och när utbudet blir lägre så som det varit en tid men efterfrågan fortfarande är stor; då stiger priset. Ett faktum är också att andelen produktiv skogsmarksareal med gran är högre i Götaland jämfört med i norra Sverige. Då priset för gran på senare tid ökat har den genomsnittlige skogsägaren i södra Sverige fått bättre betalt för sin råvara och därmed blir marknaden beredd att betala ett högre pris.

Riksbanken har i  juli 2016 beslutat att reporäntan fortsatt skall ligga kvar på nuvarande låga nivå och en första räntehöjning förväntas skjutas på framtiden till andra kvartalet 2017. Då väntas räntan dessutom höjas i långsammare takt än tidigare bedömning. Den låga räntan, samt vetskapen om att räntan med stor sannolikhet är låg även en tid framöver, gör det lättare att fatta investeringsbeslut och är en bra grund för en stabil marknad avseende skogsfastigheter. Det är dock inte liktydligt med stabilitet och fortsatt stigande priser eftersom priset på skogsmark påverkas av en rad faktorer utöver räntan.

Det spirar optimism och det finns en framtidstro inom Svensk skogsindustri. Flertalet stora svenska företag har fattat beslut om stora investeringar, inte minst inom massaindustrin. Förutom de enskilda företagens välgrundade investeringskalkyler som visar att investeringarna är lönsamma, skapar investeringsvågen i sig också en positiv anda och framtidstro som skapar ringar på vattnet, säger Markus Helin.

En fortsatt volatil börs och relativt låg avkastning på räntebärande placeringar ger oss anledning att tro att intresset för att investera i skogsmark fortsätter öka, eftersom tillväxten i skogen är densamma oavsett ränteläge.

Sammantaget är LRF Konsults bedömning är att marknaden för skogsmark fortsatt kommer vara stabil under resterande del av 2016 med prisnivåer i nivå med dagens.