housing-2-1213191-639x764SEB:s Boprisindikator ligger nu på 47. Det är en uppgång med tio enheter från förra månaden. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på minus 0,01 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor ökar till fyra procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 61 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är en uppgång med fyra procentenheter från förra månaden.

Andelen som tror på fallande priser sjunker till 14 procent vilket är en nedgång jämfört med förra månadens 20 procent. Andelen som tror på stillastående priser ökar med två procentenheter till 18 procent. Den sammantagna effekten blir att Boprisindikatorn stiger i augusti månad.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 47 vilket är tio enheter högre än förra månaden.

– Efter två månader med kraftiga nedgångar ser vi nu en betydande rekyl uppåt. Svängningarna illustrerar den osäkerhet som nu finns på bostadsmarknaden. Det finns tecken på en inbromsning men samtidigt finns de fundamentala prisdrivande faktorerna kvar, såsom låg ränta och ett lågt utbud i förhållande till efterfrågan. Det är ännu för tidigt att säga vilken av dessa faktorer som väger tyngst, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på minus 0,01 procent. Det är lägre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,04 procent.

– Hushållen fortsätter att successivt skruva ned sina förväntningar på reporäntan. För första gången ser vi nu att hushållen i genomsnitt förväntar sig en reporänta som om ett år som ligger under noll. Möjligen börjar vi efter 1,5 år med minusräntor nu att vänja oss vid tanken, säger Jens Magnusson.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svara fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en procentenhet högre än förra månaden.

Boprisindikatorn stiger i Stockholm och Norrland  men faller i övriga regioner. Störst är uppgången i Norrland med 6 enheter från 41 till 47, mätt som två månaders medelvärde. I Stockholm stiger den med två enheter till 36. I Svealand  utom Stockholm faller den med fem enheter från 46 till 41. I Östra Götaland är nedgången tre enheter till 44  och  i Västra Götaland fyra enheter till 43.  I Skåne ligger Boprisindikatorn på 42 jämfört med förra månadens 43.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 26 juli till 3 augusti.