Stockholm-Altstadt-(gamla-stan)Efter fyra månaders uppgång faller SEB:s boprisindikator med hela 18 enheter från förra månaden och ligger nu på 49. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,09 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor ökar till fem procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 63 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en nedgång med 13 procentenheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser stiger till 14 procent jämfört med förra månadens nio procent. Andelen som tror på stillastående priser ökar med sju procentenheter, till 17 procent. Den sammantagna effekten blir därför en kraftigt fallande Boprisindikator för juni månad.

–  Förväntningarna på boprisutvecklingen sjunker nu kraftigt. Det är med all sannolikhet införandet av amorteringskravet som är orsaken – den fyra månader långa uppgången från januari är nu nästan utraderad.  Samtidigt ska man komma ihåg att det fortfarande är en stor majoritet som tror på stigande priser och det återstår att se om det här är en temporär eller tillfällig effekt, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då kommer att ligga på 0,09 procent, vilket är högre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,03 procent. Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är två procentenheter högre än förra månaden.

Den krassa synen på utvecklingen av de genomsnittliga bostadspriserna för de två senaste månaderna är samstämmig i alla regioner utom en. Boprisindikatorn faller mest i Stockholm, från 70 till 50, mätt som två månaders medelvärde och med rekordstora 30 enheter för den enskilda månaden. I Västra Götaland faller medelvärdet över två månader med elva enheter till 60 och i Östra Götaland med en enhet till 62. I Skåne ligger boprisindikatorn på 56 mot förra månadens 61 och i Norrland faller den med sex enheter till 61. Den enda region där förväntningarna stiger är Svealand, Stockholm ej inräknat, där den går upp med två enheter till 62.

– Den största nedgången i boprisförväntningarna ser vi  i Stockholm. För första gången sedan vi började studera boprisindikatorn på regionnivå, i januari 2012, så ligger indikatorn lägst i huvudstaden. Den  senaste månaden har boprisindikatorn här fallit från 65 till 35. Det är en rekordstor nedgång och den återspeglar kombinationen av höga priser samt en osäkerhet kring vad amorteringskravet kommer att innebära, säger Jens Magnusson.

SEB:s undersökning Boprisindikatorn bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 31 maj till 8 juni 2016.