Foto: Franz Feldmanis

Boverket har justerat sin byggbehovsprognos. Orsaken är dels den förväntade befolkningsökningen framöver och dels att byggandet de senaste åren inte har ökat i tillräcklig omfattning för att svara mot behovet.

Behovet av nya bostäder för de närmaste tio åren, fram till 2025, bedöms vara 710 000. En större del av dessa, 440 000, bedöms behövas redan 2020 vilket innebär en genomsnittlig årstakt om 88 000 nya bostäder.

Byggandet har ökat de senaste åren men eftersom det inte byggs i den takt som behovet kräver, innebär det att den del av byggbehovet som inte uppfylls läggs på framtiden. De byggvolymer som krävs för att återställa balansen ökar därmed.

Tabell: Boverkets reviderade byggbehovsprognos 2016-2025

Tidsperiod
Totalt Per år
2016-2020 440 000 88 000
2021-2025 270 000 54 000
2016-2025 710 000 71 000

Anledningen till att Boverket har reviderat byggbehovsprognosen är att SCB publicerat en ny befolkningsprognos i april 2016. Under de kommande tio åren förväntas folkmängden öka med drygt 1,2 miljoner personer. Ökningen sker i alla åldersklasser. I de förvärvsarbetande åldrarna, 20-64 år, förväntas befolkningen öka med drygt en halv miljon medan de unga förväntas bli drygt 400 000 och de äldre drygt 300 000 fler 2025 än de var 2015.

Byggbehov beräknas utifrån prognosticerade demografiska förhållanden. Vi utgår ifrån antagandena att varje hushåll behöver en bostad, och att hushållsbildningen följer samma mönster som vi ser i dagens befolkning. Byggbehovsprognosen utgår ifrån att bostadstillgången vid starttillfället inte är tillräcklig.