hyrrFörra året var antalet beviljade lagfarter 150 350. Det är det högsta antalet sedan 2007. Exkluderas arv, byten, gåvor och fusioner var det 113 339 lagfarter som hade en redovisad köpeskilling. Den totala köpeskillingen för dessa fastigheter uppgick till 275 miljarder kronor, enligt statistik från SCB.

Antal marknadsmässiga köp av småhus för permanentboende, exklusive tomträtter, uppgick 2015 till 58 141 affärer. Antalet köp av fritidshus var 12 640 och för lantbruk uppgick antalet till 3 684. För fastighetskategorierna hyreshus och industrier var antalet köp 2 150 respektive 795.

Enligt fastighetsprisindex för småhus, både fritidshus och permanentboende, steg priserna med elva procent på riksnivå under 2015 jämfört med 2014. Priserna på försålda lantbruk steg med drygt sju procent under 2015 jämfört med 2014, enligt fastighetsprisindex för lantbruk. I diagrammet nedan åskådliggörs hur priserna för de olika fastighetskategorierna har utvecklats i förhållande till konsumentprisindex sedan 1989.

Under det senaste året har prisutvecklingen för småhus, för permanentboende, i de nordiska länderna (Sverige, Norge, Finland, Danmark) varierat från oförändrade till +11 procent. I ett längre perspektiv, jämförelsen mellan 2015 och 1995, har priserna stigit i samtliga av dessa nordiska länder.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.