boprisinDemoskops och SEB:s Boprisindikator för maj fortsätter uppåt för fjärde månaden i rad. Från förra månaden stiger den med två enheter och ligger nu på 67. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,03 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor sjunker till tre procent. 

Mätningen går ut på att kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 67 vilket är två enheter högre än förra månaden.

Av de tillfrågade hushållen svarar 76 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en uppgång med två procentenheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är oförändrad och ligger kvar på förra månadens nio procent. Andelen som tror på stillastående priser minskar med två procentenheter, till tio procent. Den sammantagna effekten blir därför en stigande Boprisindikator för maj månad.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,03 procent, vilket är lägre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,09 procent.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar tre procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är tre procentenheter lägre än förra månaden.

SEB:s privatekonom Jens Magnusson säger i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen att förväntningarna blir allt högre och Boprisindikatorn närmar sig åter rekordnivåer. Hushållen noterar att det låga ränteläget och den stora bostadsbristen verkar bestå och de drar slutsatsen att bostadspriserna kommer att fortsätta uppåt.

– Hushållen tror på en ännu lägre reporänta än förra månaden. När man tror att ränteläget kommer att fortsätta vara lågt en lång tid framöver, minskar också benägenheten att binda räntan.

Synen på utvecklingen av de genomsnittliga bostadspriserna för de två senaste månaderna skiljer sig mellan de olika delarna av landet. Boprisindikatorn stiger mest i Norrland, från 59 till 67. I Stockholm stiger den med 1 enhet till 70 och i Västra Götaland också med 1 enhet till 71. I Skåne ligger Boprisindikatorn på 61 mot förra månadens 57. I Svealand utom Stockholm stiger den med två enheter till 60 och i Östra Götaland från 59 till 63 (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.