karvare tiderDet ser ut att bli kärvare tider för småhusbyggandet de närmaste åren och en av orsakerna handlar om urbaniseringen. Det spår Industrifakta i sin senaste konjunkturrapport.

– Vi ser flera faktorer och drivkrafter som på kort, men också längre sikt minskar småhusbyggandets andel av den totala bostadsproduktionen, säger Jens Linderoth på analysföretaget Industrifakta.

Dels är det de ekonomiska förutsättningarna för att köpa bostad som kan försämras, genom olika politiska åtstramningsåtgärder och ett slut på de stora räntesänkningarna, dels är det mer långsiktigt strukturella förändringar som kan gynna byggandet av flerbostadshus framför småhus. Urbaniseringen, köpkraften hos de som söker bostad och kommunernas prioriteringar är sådana faktorer. Inflyttningen till storstäder och en vilja att förtäta våra städer i kombination med en brist på mark, innebär sannolikt att kommunerna prioriterar flerbostadshus i detaljplanerna, för att genom högre exploateringsgrad ha större möjlighet att klara bostadsförsörjningen.

– Vi har en stark trend i att alltfler vill bo centralt och i tätort. Det gäller inte minst den växande gruppen av äldre. Dessutom har vi växande grupper av resurssvagare hushåll, dels nyanlända flyktingar och asylsökande, dels yngre hushåll som letar sin första bostad.

I sin konjunkturrapporten väntar Industrifakta att det påbörjade småhusbyggandet planar ut kring en produktion av 10 000 småhus per år 2016-2017, samtidigt som nyproduktionen av flerbostadshus väntas fortsätta att växa under samma period.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.