Court HouseKammarrätten i Jönköping har yttrat sig över Finansinspektionens förslag om amorteringskrav. I remissyttrandet ifrågasätter domstolen de rättsliga förutsättningarna för att införa amorteringskrav genom myndighetsföreskrifter.

– Finansinspektionens förslag om tvingande amorteringskrav skulle få stora konsekvenser för många låntagare och det måste finnas ett tydligt stöd i lag för att genomföra sådana föreskrifter, säger kammarrättspresidenten Stefan Holgersson.

För att Finansinspektionen ska få meddela föreskrifter måste det framgå av en lag att föreskrifter får meddelas inom ett visst område. Finansinspektionen menar att det lagliga stödet för att meddela föreskrifter finns i sundhetsregeln (i 6 kap. 4 § lagen 2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. FI tolkar bestämmelsen i ljuset av hur marknaden och Finansinspektionens roll och uppdrag utvecklats sedan regleringen infördes. Kammarrätten anser däremot att sundhetsregeln framförallt bör bedömas med utgångspunkt i dess lydelse och förarbeten. Kammarrätten gör därför en mer inskränkt tolkning av de rättsliga förutsättningarna för inspektionen att meddela tvingande föreskrifter med stöd av sundhetsregeln. Kammarrätten håller därför inte med Finansinspektionen att det utifrån de skäl som angetts för regleringen går att grunda föreskrifterna på sundhetsregeln.

– Finansinspektionen gör en vidare tolkning av sundhetsregeln än vad lagstiftaren har avsett. Det är inte möjligt för en myndighet att utvidga sin rätt att meddela föreskrifter på det sättet och kammarrätten avstyrker därför förslaget, avslutar Stefan Holgersson.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.