????????????
Stefan Ingves, Riksbankschef.

Det finns tecken på att inflationen har bottnat och är på väg upp, men den senaste tidens förstärkning av kronan riskerar att bryta den trenden.

– För att understödja uppgången i inflationen har Riksbankens direktion beslutat att göra penningpolitiken ännu mer expansiv genom att sänka reporäntan med 0,15 procentenheter till minus 0,25 procent och köpa statsobligationer för 30 miljarder kronor. Dessa åtgärder och beredskapen att snabbt göra mer understryker att Riksbanken värnar inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande. 

Risker för inflationen

Osäkerheten om konjunkturutvecklingen i omvärlden och effekterna av oljepriset är fortsatt stor. De senaste veckorna har rörelserna på ränte- och valutamarknaderna varit stora. Kronan har stärkts en hel del, främst mot euron, vilket delvis hänger samman med att den europeiska centralbanken inlett stora tillgångsköp. Samtidigt är amerikanska centralbanken på väg mot sin första styrräntehöjning, vilket har lett till att dollarn har stärkts. Den fortsatta utvecklingen för kronan i denna miljö är svårbedömd.

– Om kronan fortsätter att stärkas i närtid skulle det kunna bryta den påbörjade uppgången i inflationen så att den inte stiger tillräckligt snabbt. En låg inflation under en ännu längre tid ökar risken att de långsiktiga inflationsförväntningarna sjunker och att inflationsmålets roll som riktmärke för pris- och lönebildningen försvagas, skriver Riksbanken vidare i pressmeddelandet.

Säkra inflationsuppgången

Reporäntan förväntas ligga kvar på minus 0,25 procent åtminstone till andra halvåret 2016. Därefter förväntas den stiga gradvis och i en långsammare takt än i prognosen i den penningpolitiska rapporten i februari. Reporäntesänkningen och Riksbankens köp av statsobligationer sänker det allmänna ränteläget och bidrar på så sätt till att efterfrågan i ekonomin, och därmed inflationstrycket, stiger. 

Beredskap att göra mer

För att säkerställa att inflationen stiger mot målet är Riksbanken fortsatt redo att vid behov göra penningpolitiken ännu mer expansiv, även mellan de ordinarie penningpolitiska mötena. Reporäntan kan eventuellt sänkas ytterligare något och Riksbanken kan köpa ännu mer statsobligationer. Därtill står Riksbanken redo att lansera ett program för utlåning till företag via banker. Utöver dessa åtgärder finns ett antal ytterligare åtgärder som Riksbanken kan vidta. Det kan till exempel handla om interventioner på valutamarknaden eller köp av andra typer av värdepapper.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.