lagparagrafPå sammanträdet den 4 mars 2015 prövade Disciplinnämnden fjorton ärenden. Inspektionen fattade beslut om åtta varningar och två erinringar, varav ett avsåg två ärenden beträffande samma fastighetsmäklare och förmedlingsuppdrag. Resterande ärenden avskrevs från ytterligare handläggning.

Du kan ta del av en avidentifierad version av varje beslut på FMI:s webbplats www.fmi.se via funktionen ”Sök beslut”. Där kan du också få besked om vilka beslut som har vunnit laga kraft och vilka som har överklagats.

Kort från mötet:

Fråga om försäkring för köpare eller säljare, omsorgsplikt och överlåtelsehandlingar.

Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt sin omsorgsplikt när hon har medverkat till att teckna en försäkring om säljarens ansvar för dolda fel. Bedömning av om två besiktningsklausuler som mäklaren har medverkat till har varit tillräckligt tydliga. Fastighetsmäklarens skyldighet att i köpekontraktet dokumentera parternas överenskommelser har också prövats.

Fråga om förtroende för mäklaren. Prövning av om fastighetsmäklaren har agerat på ett sätt som har varit ägnat att rubba förtroendet för honom som fastighetsmäklare. Vid en privat försäljning har mäklaren upprättat överlåtelsehandlingar på brevpapper från den mäklarfirma som han har varit verksam i.

Fråga om förtroende för mäklaren och god fastighetsmäklarsed. Prövning av om fastighetsmäklarens agerande har varit ägnat att rubba förtroendet för honom som mäklare, när han har upprättat en skogsbruksplan för en skogsfastighet samtidigt som han haft i uppdrag att förmedla fastigheten. Det har även prövats om information i objektsbeskrivningen om rätten till skadestånd och talan i domstol är förenlig med god fastighetsmäklarsed.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.