lagparagrafAnmälningar mot fastighetsmäklare har ökat jämfört med föregående år, liksom antalet disciplinära påföljder, visar statistik från Fastighetsmäklarinspektionen. Den vanligaste orsaken till att en mäklare blir anmäld gäller budgivningsprocessen följt av mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Men det vanligaste skälet till att en mäklare får en disciplinär påföljd är brister som har samband med kravet på att uppnå kundkännedom enligt penningtvättslagstiftningen, följt av brister i objektsbeskrivningen.

– Vi kan konstatera att det sammanlagda antalet disciplinära påföljder (återkallelse, varning och erinran) har ökat jämfört med föregående år, förklarar Eva Westberg, myndighetschef för Fastighetsmäklarinspektionen.

Antalet påföljder för brister i att uppnå kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har åter ökat.

– Det verkar som om många fastighetsmäklare inte riktigt har förstått hur de ska genomföra de åtgärder de är skyldiga att göra enligt penningtvättslagstiftningen och sedan också dokumentera detta på ett tillfredsställande sätt. Under 2015 kommer vi att genomföra en tematisk granskning för att sätta fokus på detta område.

EvaWesteber
Eva Westberg, myndighetschef för FMI.

Under 2014 genomförde FMI en tematisk granskning av hur väl fastighetsmäklarna följer de lagkrav som finns avseende den information som objektsbeskrivningar för bostadsrätter och fastigheter ska innehålla. Under första kvartalet i år kommer man att publicera en promemoria om utfallet.

– Att antalet påföljder för brister i objektsbeskrivningar ökat beror delvis på denna tematiska granskning, fortsätter Eva Westberg.

Budgivningsprocessen är som alltid en av de mest frekventa orsakerna för en anmälan. Det är därför som tidigare år fortsatt viktigt att fastighetsmäklaren informerar spekulanter om hur budgivningen kommer att gå till.

– Från vår sida gör vi vad vi kan för att bostadskonsumenter ska få neutral och kvalitetssäkrad information. Fastighetsmäklarinspektionens främsta kanal är vår webbplats www.fmi.se. För att konsumenterna ska hitta dit, har vi under 2014 verkat för att utöka antalet länkar från andra webbplatser, bland annat kommuner, fastighetsmäklarföretag och även haft flera banners på webbplatser där bostäder annonseras.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.