lagparagrafStockholms tingsrätt meddelade i dag domen i målet mellan Konkurrensverket och Swedbank/Svensk Fastighetsförmedling. Tingsrätten förbjuder den företagskoncentration som uppkom när Swedbank i december 2013 köpte Svensk Fastighetsförmedling från en norsk bank.

Den 16 december 2013 träffades ett köpeavtal mellan en norsk bank och Swedbank. Genom avtalet förvärvade Swedbank ensam kontroll över Svensk Fastighetsförmedling.  Swedbank ägde redan tidigare Swedbank Fastighetsbyrån (Fastighetsbyrån). Förvärvet var inte anmälningspliktigt enligt konkurrenslagen men en anmälan gjordes i januari 2014. I juni 2014 väckte Konkurrensverket talan mot såväl Swedbank som Svensk Fastighetsförmedling med yrkande att tingsrätten skulle förbjuda förvärvet vid äventyr av ett vite om 250 miljoner kronor.

Enligt 4 kap. 1 § konkurrenslagen kan en företagskoncentration förbjudas om koncentrationen är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Konkurrensverket har gjort gällande att Swedbanks förvärv innebär en sådan företagskoncentration på ”mäklarmarknaden” för bostäder, men även på ”söktjänstmarknaden” för bostäder eftersom förvärvet påverkar ägandet till Hemnet AB. Svarandebolagen har invänt mot Konkurrensverkets marknads-beskrivningar och förnekat att förvärvet hämmar konkurrensen. Man har bl.a. hänvisat till att varken Svensk Fastighetsförmedling eller Fastighetsbyrån bedriver egen mäklarverksamhet utan är franchisegivare till självständiga mäklarföretag. Vidare har bolagen bl.a. invänt att tingsrätten inte kan förbjuda ett icke anmälningspliktigt förvärv som redan har genomförts.

Tingsrätten har gjort bedömningen att den företagskoncentration som uppkom är ägnad att vara så konkurrenshämmande att den ska förbjudas. Tingsrätten har även bedömt att det genomförda förvärvet kan förbjudas så länge vissa tidfrister som anges i konkurrenslagen har hållits, till exempel att ett förbud inte får meddelas senare än två år från det att företagskoncentrationen uppkom. Tingsrätten har förelagt Swedbank ett vite på 100 miljoner kronor om bolaget inte skulle följa förbudet. Däremot har tingsrätten avslagit yrkandet att även Svensk Fastighetsförmedling ska föreläggas vite. Enligt tingsrätten råder nämligen inte det bolaget som försäljningsobjekt över situationen. Slutligen har tingsrätten tillerkänt svarandebolagen viss ersättning för kostnader som drabbat dem för att Konkurrensverket på ett sent stadium framställde ett nytt yrkande.

Domen kan överklagas till Marknadsdomstolen senast den 7 januari 2015.  Marknadsdomstolen måste avgöra målet inom tre månader från det datumet.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.